Drevené chrámy

06. Kožany


Gréckokatolícky drevený chrám Stretnutia Pána so Simeonom, 1760, NKP
   
Gréckokatolícky drevený chrám v obci Kožany bol postavený v roku 1760. Je zasvätený sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Tento chrám bol však pôvodne venovaný sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Stretnutie Pána pripomína stretnutie Božieho dieťaťa a Božej matky so spravodlivým starcom Simeónom a prorokyňou Annou v Jeruzalemskom chráme. Tento chrám je jednou z najstarších zachovaných pamiatok na území východného Slovenska. Hlavne kvôli vzácnej výzdobe interiéru a zaujímavému ikonostasu patrí medzi hodnotné sakrálne objekty.
Drevený chrám v Kožanoch bol vystavaný v zrubovom štýle. Chrám pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Každá časť budovy ma vežu s krížom. Chrám je postavený na kamennom základe. Chrámové veže ako aj chrámová strecha sú pokryté drevenými  štiepanými šindľami. V hlavnej veži visia tri zvony. Jeden z nich pochádza z roku 1406. Predstavuje preto raritu medzi zvonmi v drevených chrámoch na Slovensku.
Chrám má ikonami ozdobenú stenu s dvomi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou. Tento ikonostas pochádza z 18. storočia. Má päť radov ikon. V hlavnom rade ikonostasu sú nasledovnú ikony: sv. Mikuláš z Myry, sv. Bohorodička Hodegetria (ukazovateľka cesty), Kristus Učiteľ a Majster, ikona patrocínia Stretnutia Pána. Cárske dvere pozostávajú z dvoch krídel s vyobrazeniami štyroch evanjelistov a sviatku Zvestovania našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. Na ostení cárskych dverí je vyobrazený vľavo sv. Bazil Veľký, vpravo sv. Gregor Naziánsky.
Na hlavným radom ikonostasu je rad ikon veľkých byzantských sviatkov s ikonou Vtelenia – modliacej sa Bohorodičky (Oranta) s Kristom na hrudi a s dvoma archanjelmi. Nad radom ikon sviatkov je rad ikon svätých apoštolov, v ktorého strede je ikona Krista Veľkňaza. Nad radom ikon svätých apoštolov je rad ikon starozákonných prorokov. V jeho strede je ikona Ukrižovania Krista, ktorému po bokoch stoja sv. Bohorodička a sv. evanjelista Ján. Piaty rad ikon sa nachádza pod hlavným radom ikonostasu. V ňom sú nasledovné ikony: sv. Peter a sv. Pavol so sv. Bohorodičkou, Jakubov sen. V chrámovej svätyni sa nachádza oltár s ikonou Piety, ktorá pochádza z 19. storočia.
Ikony, ktoré sa nachádzajú vo svätyni a v chrámovej lodi, pochádzajú z 18 storočia a umocňujú krásu tohto dreveného chrámu. V lodi chrámu sa na nás pozerajú otcovia cirkvi, štyria evanjelisti a množstvo anjelov. Vnútorné reštaurovanie chrámu sa realizovalo v rokoch 1965 až 1970. Vonkajšia rekonštrukcia chrámu sa realizovala v rokoch 2000 až 2003.

 

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Beloveža 11, 086 14
tel.: kňaz 054/4797211,  sprievodca 054/ 7391146
mobil: kňaz 0911 333 311  sprievodca 0915 388 234

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
nedeľa: o 8.00 hod., sviatok: v lete o 16.30 hod., v zime 15.30 hod.