Drevené chrámy

13. Zboj (Bardejovské Kúpele)

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša, 1775

Gréckokatolícky drevený chrám sv. biskupa Mikuláša sa považuje za jeden z najkrajších zrubových drevených chrámov na našom území. Bol postavený v roku 1775. V čase druhej svetovej vojny bola dedinka Zboj v centre najväčších bojov a bola veľmi zničená, podobne ako aj drevená cerkov. Aj keď bola neskôr opravená, miestny obyvatelia si postupom času postavili murovaný chrám a pôvodný drevený bol v roku 1967 rozobraný, prenesený a opätovne postavený v Bardejovských Kúpeľoch.
Stavba dreveného chrámu je trojdielna, trojpriestorová s troma vežami a troma krížmi. Chrám má zrubovú konštrukciu, veža a prístrešok stĺpovú konštrukciu. Vstup je zo západnej strany. Strechy sú pyramidálne, pokryté šindľom, nad svätyňou je vytvorený kruhový tvar. Nad hlavnou vežou je strieška namiesto cibule, kónus a trojramenný jednoduchý kríž. Nad loďou a svätyňou je podobné ukončenie.
V chráme je jeden z najkrajších a najzachovalejších ikonostasov z 18. stor. Má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Diakonské dvere nie sú osadené krídlom, cárske dvere sú dvojkrídlové. Je na nich šesť medailónov so štyrmi evanjelistami a dva medailóny Zvestovania. Prvý,miestny, rad obsahuje štyri hlavné ikony: sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Troch hierarchov (sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, sv. Gregora Naziánskeho). Druhý rad obsahuje ikony sviatkov, kde uprostred radu je Posledná večera. Tretí rad apoštolov má v strede ústrednú ikonu Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov je rozmiestnený v dvanástich medailónoch, usporiadaných do troch poloblúkov. Vrch ikonostasu tvorí Kalvária s Ukrižovaným Kristom zo 17. stor., po stranách s Bohorodičkou a sv. evanjelistom Jánom, avšak atypicky na opačných stranách.

Kontakt:
Šarišské múzeum
Skanzen Bardejovské Kúpele
tel.: 054/4722072