Drevené chrámy

01. Brežany

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša, 1727, NKP

Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v roku 1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50-tych rokoch väčšina prešla na západný obrad kvôli rôznym pravoslavizačným snahám. Chrám zostal vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, užívala ho však do roku 2017 na svoje obrady aj rímskokatolícka cirkev, pokiaľ si postavila vlastný nový chrám.
Chrámový objekt je zo stavebného hľadiska trojdielny, trojmiestny, jednovežový s dvoma krížmi. Loď a svätyňa má zrubovú konštrukciu, veža stĺpovú. Strecha je v tvare pyramídy. Prekrytá je šindľami. Na vrchole osadený ozdobný trojramenný kríž je svojim tvarom jedným z najkrajších zo všetkých chrámov eparchie. Vchod do chrámu je zo západnej strany cez otvorenú predsieň. Loď a svätyňa má horizontálne poukladané trámy. Medzery medzi jednotlivými trámami sú zašpárované a vybielené. V súčasnosti sú vo veži zavesené dva zvony. Chrám bol sčasti reštaurovaný v roku 1999 a tiež v roku 2001.
Vnútorné zariadenie chrámu pochádza z prvej polovice 18. stor., ikonostas z roku 1733. Je štvorradový na štyroch poschodiach. Prvý rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu sv. evanjelistu Lukáša. Druhý rad sviatkov má namiesto ikony Poslednej večere Mandylion. Tretí apoštolský rad obsahuje v strede ikonu Krista Veľkňaza spolu s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad prorokov tvorí dvanásť ikon. Výnimočné je vypustenie klasického Ukrižovania alebo aspoň kríža, ktorým sa bežne uprostred hore ukončuje ikonostas a jeho zakončenie skloneným Mandylionom.
Z mobiliára treba uviesť oltár s obrazom Korunovanie Bohorodičky (1782), bočný oltár s obrazom Pieta, bočný oltár s obrazom Krista (druhá polovica 18. stor.). Za zmienku stojí ikona Árona vnútri diakonských (služobných) dverí.

 

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Klenov 62, 082 44
tel.: kňaz 051/778 22 88,  
mobil: sprievodca 051/778 3371  kňaz 0903 630 845


Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:

každá tretia nedeľa v mesiaci: o 09.20 hod.
počas letných prázdnin sa bohoslužby nekonajú