Drevené chrámy

06. Kalná Roztoka


Gréckokatolícky drevený chrám svätého Jána Krstiteľa, 1750, NKP

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Kalná Roztoka bol postavený v roku 1750. Je venovaný sviatku Narodenia úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Ján Krstiteľ bol synom Alžbety a kňaza Zachariáša. Kázal pokánie. Žil ako askét v púšti. Pri Jordáne ohlasoval príchod židmi očakávaného Mesiáša. Pripravujúc ľud na jeho príchod praktizoval krst pokánia s vodou ako symbol záchrany v deň prichádzajúceho súdu.
Drevený chrám v Klanej Roztoke bol postavený v zrubovom štýle. Chrám pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Predsieň má vežu s kupolou a trojramenným krížom. Svätyňa má na svojej streche trojramenný kríž. Chrámová veža i chrámová strecha sú pokryté drevenými šindľami. Tento chrám je jedinečný tým, že jeho drevené steny sú zvonka i z vnútra omietnuté a natreté vápnom v snahe uchrániť chrám pred nepriaznivým počasím. Vchod do chrámu je zo západnej časti do predsiene.
Chrám v obci Kalná Roztoka má osobitnú ikonami ozdobenú stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou. Tento ikonostas pochádza zo 17. storočia. Má päť radov ikon. Ikony sviatkov pochádzajú z 18. storočia. V hlavnom rade ikonostasu sú nasledovné ikony: sv. Mikuláš z Myry, sv. Bohorodička Hodegetria (ukazovateľka cesty), Kristus Učiteľ a Majster, sv. Ján Krstiteľ. Cárske dvere pozostávajú z dvoch krídel s vyobrazeniami štyroch evanjelistov a sviatku Zvestovania našej Presvätej Vládkyni Bohorodičke Márii, vždy Panne. Na ostení cárskych dverí je znázornený naľavo sv. Bazil Veľký a napravo sv. Ján Zlatoústy.
Nad hlavným radom ikonostasu je rad ikon veľkých byzantských sviatkov s ikonou Poslednej večere. Nad radom ikon veľkých sviatkov je rad ikon svätých apoštolov s ikonou Kristus Veľkňaz. Nad radom svätých apoštolov je rad starozákonných prorokov. Z priestorových dôvodov na ikonostase chýba kríž. Piaty rad ikon sa nachádza pod hlavným radom ikonostasu. V ňom sú nasledovné ikony: Zjavenie sa Krista sv. Mikulášovi, sv. Peter a sv. Pavol. Ikonostas je koncipovaný v červeno-modrom prevedení. Jeho stĺpiky, ďalej vyrezávané ozdoby, ako aj cárske dvere, sú pozlátené. Chrám bol prvýkrát obnovený v roku 1839.
Pri chráme stojí drevená zvonica s dvoma zvonmi. Starší zvon pochádza z roku 1908, mladší zvon je z roku 1993. Objekt zvonice je položený na nízkom kamennom základe s veľmi jednoduchou konštrukciou. Vrch zvonice je obložený šindľom a je zakončený trojramenným krížom. Zvonica bola reštaurovaná v rokoch 1988 a 1989. Posledné kompletné reštaurovanie chrámu sa realizovalo v rokoch 2002 až 2004.

 

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Klenová 101, 067 72
tel.: kňaz 057/7696129,  sprievodca 057/7696167, 057/7696158
mobil: kňaz 0910 788 010

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
každá druhá nedeľa v mesiaci: o 10.00 hod                                                                                                cez týždeň v utorok: o 17.00 hod., v letnom období o 18.00 hod.