Drevené chrámy

08. Miroľa


Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1770, NKP


Drevený gréckokatolícky chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Zasvätený je Ochrane Presvätej Bohorodičky. Má charakteristickú zrubovú konštrukciu a trojdielnosť vonkajšieho i vnútorného členenia. I v tomto chráme sa dodnes používa cirkevnoslovanský jazyk v bohoslužbách ako dedičstvo našich otcov siahajúce ku slovanským vierozvestcom, svätým Cyrilovi a Metodovi.
Jedná sa o trojpriestorovú sakrálnu stavbu lemkovského typu. Zvonku je trojpriestorovosť zdôraznená stupňovitými pyramidálnymi strechami. Veža stojí samostatne mimo zrubovej časti na štyroch nosných stĺpoch. Zvonku je celá stavba opláštená doskami a šindľovou strechou. Horná tretina veže je vertikálne olatovaná, s malými ozvučnými otvormi. Strecha veže je pyramidálna s osadenou plochou cibuľou, pokračujúcou do náznaku laterny. Nad jej strieškou je menšia cibuľa a nad ňou trojramenný kríž.
Ikonostas pochádza z obdobia výstavby chrámu. Ikony hlavného radu z prvej tretiny 18. storočia sú zo známeho okruhu takzvaných rybotických majstrov, pochádzajúcich z poľských Ryboticz. Druhá, vrchná časť ikonostasu, pochádza z druhej polovice 18. storočia. Rozdiel je badateľný na prvý pohľad. Prvý rad zľava obsahuje ikony svätého biskupa Mikuláša, Bohorodičku Hodigitriu, Krista Učiteľa a chrámovú ikonu Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorá zobrazuje zjavenie Bohorodičky vo Vlachernskom chráme začiatkom 10. storočia. Zaujímavé sú stredné cárske dvere z konca 17. storočia. Dvere sú osadené šiestimi medailónmi, dvoma medailónmi Zvestovania a medailónmi štyroch evanjelistov. V druhom rade, rade sviatkov, sú vyobrazené najväčšie sviatky liturgického roka. Uprostred radu je umiestnená Posledná večera. Tretí rad apoštolov je ovplyvnený západnou kultúrou. Zľava rad obsahuje ikony: svätý Tomáš, svätý Bartolomej, svätý Andrej, svätý Matúš, svätý Jakub Zebedejov, svätý Peter. Uprostred je ikona Krista Veľkňaza, nazývaná Pantokrator a rad pokračuje apoštolmi: svätý Pavol, svätý Ján, svätý Jakub Alfejov, svätý Júda Tadeáš, svätý Šimon a svätý Filip. Štvrtý rad prorokov pozostáva z dvanástich medailónov v šiestich nadstavcoch. Vrch ikonostasu je ukončený tabuľovou ikonou Ukrižovania s evanjelistom Jánom a Máriou pod krížom. Hlavný rad je tehlovočervenej farby, zvyšok je kombináciou modrej, bielej a zelenej farby s jemným zlátením. Ikonostas prešiel viacerými opravami. Posledné reštaurovanie prebehlo v rokoch 1977 – 1979, oprava cárskych dverí v roku 2008.
Za ikonostasom sa nachádza oltár s ikonou Krista nesúceho kríž z 19. storočia s vyrezávaným rustikálno-rokokovým rámom. Na bočnom oltári je umiestnený reliéf Ukrižovania z polovice 18. storočia.
Steny chrámu zdobí bohatá galéria ikon, ktoré pravdepodobne pochádzajú zo staršej drevenej cerkvi z konca 17. storočia. Takmer všetky boli reštaurované v rokoch 2003 – 2009. Za pozornosť stojí najmä ikona Narodenia Bohorodičky. Krásna je ikona Pozdvihnutia svätého Kríža, taktiež vzácny procesijový obojstranne maľovaný kríž.
Vo svätyni je umiestnená ikona archanjela Michala a ikona Bohorodičky Hodigitrie s pochvalou. Hodigitria je tá, ktorá sprevádza, ukazuje cestu a je ochrankyňou pútnikov. Pochvalou nazývame zobrazenie prorokov po okrajoch ikony s ich proroctvami o Spasiteľovi.
V predsieni sú umiestnené liturgické predmety nájdené pri jednotlivých opravách chrámu. Za povšimnutie stojí najmä vzácna pláštenica, pravdepodobne zo 17. storočia. Je to rozmerná ikona na plátne, zobrazujúca Ukladanie Krista do hrobu, ktorá sa našla v roku 2004 uložená vo vnútri oltára.
Osobitnou kapitolou sú vzácne knihy používané pri bohoslužbách prevažne zo 17. storočia, ktoré majú v spodnej časti strán umiestnené dobové poznámky o darcoch a iných skutočnostiach. Chrám bol niekoľkokrát
opravovaný, naposledy prešiel kompletnou opravou v rokoch 2005 až 2008.

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Hunkovce 99, 090 03
tel.: kňaz 054/7593652, sprievodca 054/7593647
mobil: kňaz 0905 166 420

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
každá druhá nedeľa v mesiaci: o 10.30 hod., výnimočne o 8.00 hod.