Drevené chrámy

07. Krivé

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša, 1826, NKP

Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé je charakteristický svojou masívnosťou a jednoduchosťou. Bol postavený za pôsobenia kňaza Jána Halíka v roku 1826 na mieste staršieho objektu a je zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi.
Zrubová stavba stojí na kamennej podmurovke, ktorá sa na západnej strane vytráca. Celý objekt má zjednotený obdĺžnikový pôdorys s polygonálnou svätyňou, predĺženou loďou a štvorcovou vežou. Veža vyrastá z predsiene, je vertikálne obložená doskami a lištami a zavŕšená je barokovou laternou s makovicou akrížom. V jej vnútri sa nachádzajú dva zvony. Jeden zvon pochádza z roku 1826, teda z roku výstavby chrámu. Chrám bol prekrytý jednoduchou sedlovou strechou, čím sa stratila trojvežatosť, taká typická pre okolité stavby tejto oblasti. V dôsledku ošindľovania svätyne a lode a olatovania predsiene pôsobí chrám dojmom jednodielnej stavby.
V skutočnosti je to trojpriestorová stavba. Vstupná časť sa nazýva predsieň, ľudovo babinec. V minulosti išlo o miesto vyhradené pre katechumenov a kajúcnikov. Zo symbolického hľadiska predstavuje očistec alebo trpiacu Cirkev.
Ďalšia časť je loď. V nej sa sústreďujú veriaci zúčastňujúci sa obradov. Zo symbolického hľadiska predstavuje putujúcu Cirkev, teda kresťanov žijúcich na zemi.
Tretia časť, ktorá sa nachádza za ikonostasom – obrazovou stenou, sa nazýva svätyňa. Predstavuje nebeské kráľovstvo – raj a tiež víťaznú oslávenú Cirkev v nebi.
Vzácny ikonostas tvoria ikony z rôznych časových období. V hlavnom rade sú v strede vyrezávané kráľovské dvere s medailónmi evanjelistov a výjavmi zvestovania. Spolu s ikonami svätého Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a svätého apoštola Lukáša pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Ikonostas má štvorradovú architektúru umiestnenú na štyroch poschodiach. Je ladený do tehlovočervernej farby. Netypicky pôsobí modré orámovanie zárubní cárskych dverí. Stĺpiky a rámy ikon sú pozlátené, cárske dvere sú dekorované strapcami hrozna.
Obzvlášť zaujímavými sú aj ikony mimo ikonostasu. Veľmi vzácna ikona Bohorodičky Hodigitrie s pochvalou z konca 16. storočia. Pochvalou nazývame zobrazenie prorokov po okrajoch ikony s ich proroctvami o Spasiteľovi. Ďalšou zaujímavou ikonou je Spasiteľ s nebeskými silami. Zobrazuje Krista na tróne vyžarujúceho nestvorené svetlo božstva obklopeného nebeskými silami. V rohoch ikony sa nachádzajú štyri bytosti, predstavujúce evanjelistov.
Ikona svätého archanjela Michala zobrazuje archanjela ako rytiera s mečom bojujúceho proti silám zla. Po stranách na klejmách (malých výjavoch po obvode ikony) sú zobrazené biblické udalosti zo Starého zákona z jeho činov. Jednou z najzaujímavejších je ikona Veľký Deésis umiestnená na zábradlí chóru. Zobrazuje Krista v strede sediaceho na tróne a po stranách nebeské sily a zástupy svätých v postoji prosebnej modlitby ku Kristovi. Zaujímavá ikona Krstu Krista v Jordáne, nazývaná aj Bohozjavenie, predstavuje odklon ľudového majstra od zaužívaných pravidiel. Prejavuje sa to zobrazením Krista bez svätožiary, jeho menšej postavy v porovnaní so zobrazeným Jánom Krstiteľom, či vodou nedotýkajúcou sa nôh obidvoch  postáv. Menované ikony pochádzajú zo 16. storočia a pravdepodobne tvorili súčasť jedného ikonostasu. V tak zachovanom stave a v takom počte sa nikde na Slovensku podobný ikonostas z tohto obdobia nenachádza.
Taktiež sa v chráme nachádza kríž namaľovaný v 17. storočí, ikona Ukrižovania z 19. storočia, či ikona Umučeného Krista z 18. storočia. V strede ikony sa nachádza Kristus s ranami po umučení a okolo neho sú znázornené predmety, ktoré s jeho umučením súvisia. Väčšie opravy chrámu boli vykonané v rokoch 1965 – 1970. V roku 2003 boli opravené základy chrámu a v roku 2006 bola zreštaurovaná veža. V roku 2010 bolo zrekonštruované ostatné opláštenie chrámu a elektroinštalácia.

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Kružľov 76, 086 04
tel.: kňaz 054/4795765,  sprievodca 054/4793178
mobil: kňaz 0911 811 216 sprievodca 0908 642 618

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:

nedeľa: o 7.30 hod., nasledujúci týždeň 11.00 hod.,každý štvrtok: o 16.30 hod.
sviatky: o 15.00 hod., alebo 16.30 hod.