Drevené chrámy

07. Ladomirová

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1742, NKP

Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovensku. Bol postavený v roku 1742 a zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. Počas druhej svetovej vojny bola obec, fara a chrám značne poškodené, podobne ako aj niekoľko vzácnych ikon z ikonostasu. Následne sa vykonala oprava v roku 1946, ale už v roku 1957 bol chrám znova silno poškodený, tentoraz búrkou. Opravený bol v roku 1958.
Zo stavebného hľadiska ide o zrubovú konštrukciu. Veža je stĺpovej konštrukcie. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Každá veža je cibuľkovitého tvaru. Vstup je zo západnej časti cez predsieň.
Ikonostas (NKP) má päťradovú architektúru, s ikonami rozmiestnenými na piatich poschodiach. Pochádza z polovice 18. stor. Diakonské dvere nie sú osadené krídlami. Cárske dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi (štyria evanjelisti a Zvestovanie). Prvý hlavný rad obsahuje ikony: sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičku Hodigitriu s korunou, Krista Učiteľa, sv. archanjela Michala – patróna chrámu. Druhý je rad sviatkov s ikonou Poslednej večere v strede. Tretí tzv. apoštolský rad, ktorý obsahuje ikony jednotlivých apoštolov. Je rozdelený ikonou Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich medailónov s dvojicami postáv. Uprostred je Ukrižovanie s Bohorodičkou a sv. evanjelistom Jánom. V piatom rade sú dve ikony: pod 1. hlavnou ikonou – Vzkriesený Kristus a pod 4. ikonou cisárovná Helena a cisár Konštantín s krížom. Pod 2. a 3. ikonou sú cherubíni.
Ikonostas bol naposledy postupne reštaurovaný v rokoch 1996 - 2006.
Pri chráme je postavená mohutná zvonica stĺpovej konštrukcie. Strecha je pyramidálna, pokrytá šindľami. Nad cibuľkou je jednoramenný kríž. Pôvodne tu boli štyri zvony, z toho jeden z roku 1742. V súčasnosti sú v externej zvonici iba tri zvony.
Dňa 7. júla 2008 bol tento chrám spolu s ďalšími ôsmymi drevenými pamiatkami pod názvom "Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka" zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na základe výnimočnej celosvetovej hodnoty.

 

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Ladomirová 134, 090 03
tel.: kňaz 054/7525300
mobil sprievodca: 0915 268 669

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
každá tretia nedeľa: o 9.00 hod. (od apríla do novembra), cez týždeň: vo štvrtok o 17.00 hod., v sobotu: o 8.00 hod.