Drevené chrámy

15. Uličské Krivé

Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala, 1718, NKP

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Uličské Krivé bol postavený v roku 1718. Je venovaný sv. archanjelovi Michalovi. V kresťanstve je Michal považovaný predovšetkým za premožiteľa diabla v podobe draka, ako aj za vodcu nebeských vojsk, ktoré stoja na východe pred Božím trónom. Už veľmi skoro sa Michal zobrazoval ako ochranca brány do raja.
Počas druhej svetovej vojny, v roku 1944, bol tento chrám značne poškodený. Jeho architektonické riešenie vyvoláva dojem masívnosti. Drevený chrám v obci Uličské Krivé bol vystavaný v zrubovom štýle na kamennom základe. Pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Chrám má dve veže. Vyššia veža je nad predsieňou, nižšia veža je nad svätyňou. Každá chrámová veža má kupolu a trojramenný železný kríž. Chrámové veže a chrámová strecha sú pokryté štiepanými drevenými šindľami. Vo vyššej veži chrámu visia tri zvony. Najstarší z nich pochádza z roku 1811. Hlavný vchod do chrámu je zo západnej časti do predsiene.
Chrám má ikonami ozdobenú stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou vežou a svätyňou. Tento ikonostas pochádza z 18. storočia. Pozostáva z piatich radov ikon. V hlavnom rade ikonostasu sú nasledovnú ikony: sv. Mikuláš z Myry, sv. Bohorodička Hodegetria (ukazovateľka cesty), Kristus Učiteľ a Majster, Zbor archanjela Michala. Cárske dvere pozostávajú z dvoch krídel s vyobrazeniami Kristovho rodokmeňa (tzv. „Jesseho strom“). Na ostení cárskych dverí je znázornený naľavo sv. Bazil Veľký a napravo sv. Ján Zlatoústy. Nad hlavným radom ikonostasu je rad ikon veľkých byzantských sviatkov s ikonou Poslednej večere. Nad radom ikon sviatkov je rad svätých apoštolov s ikonou Kristus Veľkňaz s Božou Matkou a Jánom Krstiteľom. Nad radom svätých apoštolov je rad starozákonných prorokov. Z priestorových dôvodov na tomto ikonostase chýba kríž. Piaty rad ikon sa nachádza pod hlavným radom ikonostasu. V ňom sú nasledovné ikony: Zjavenie sa sv. Mikuláša trom vojvodom, modliaca sa Božia Matka (Oranta), sv. Peter a sv. Pavol.
Na bočných stenách chrámovej lode visí niekoľko vzácnych ikon: sv. archanjel Michal, Kristus s nebeskými silami, Božia Matka Hodegetria (ukazovateľka cesty) s niekoľkými scénami z jej života na okrajoch ikony. Osobitnú pozornosť si zaslúži Mandylion – Kristova tvár na obruse na zábradlí chóru. Vo svätyni za ikonostasom je oltár s nádhernou ikonou Piety, teda Bohorodičky, ktorá drží v náručí telo mŕtveho Krista. Tieto ikony pochádzajú zo 16. a  17. storočia. Patrili pravdepodobne k mobliáru predošleho chrámu. Ikonostas bol kompletne reštaurovaný v rokoch 1988 až 1992.

 

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Ulič 241, 067 67
tel.: kňaz 057/7694128
mobil: kňaz 0911 912 526 sprievodca 0904 154 409

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
nedeľa: 8.00 hod. alebo 11.15 hod.
cez týždeň: vo štvrtok o 9.00 hod. alebo o 16.30 hod.