Drevené chrámy

11. Ruská Bystrá

Gréckokatolícky drevený chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša, 1730, NKP

Drevený filiálny chrám v Ruskej Bystrej bol postavený na začiatku 18. stor., v roku 1730. Patrónom sa stal sv. biskup Mikuláš.
Z architektonického hľadiska ide o klasické trojpriestorové členenie objektu na predsieň, chrámovú loď a svätyňu. Zo západnej strany z predsiene vyrastá mohutná veža, ktorá je ukončená cibuľou a trojramenným krížom. Druhá menšia vežička je podobného tvaru a nachádza sa nad svätyňou. Obe sú pokryté dreveným šindľom. Vstup do objektu je krytý dreveným stĺpmi, ktoré podopierajú strešnú konštrukciu.
Ikonostas bol pôvodne vytvorený pre iných chrámový objekt, pretože jeho rozmery nie sú v súlade s priestorom v tomto chráme. Jedná sa o päťradovú architektúru na piatich poschodiach. Prvý, hlavný rad obsahuje ikony Bohorodičky Hodigitrie a Krista Učiteľa. Ostatné ikony prvého radu, sv. biskup Mikuláš a netradične sv. Paraskeva sú umiestnené na bočnej stene. Cárske dvere sú zdobené výjavmi Zvestovania a štyroch evanjelistov. Pochádzajú zo 17. stor. Druhý rad sviatkov má uprostred ikonu Poslednej večere. Tretí, apoštolský rad je predelený ikonou Krista Veľkňaza po stranách s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Ikonostas nad radom starozákonných prorokov ukončuje Kalvária, ktorá je kvôli nedostatku miesta ohnutá pod stropom.
Za zmienku stojí aj vzácna ikona Ukrižovania na prestole. Chrám prešiel kompletnou obnovou interiéru i exteriéru. Rekonštrukcie trvali do roku 1989.
Dňa 7. júla 2008 bol tento chrám spolu s ďalšími ôsmymi drevenými pamiatkami pod názvom "Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka" zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na základe výnimočnej celosvetovej hodnoty.

Kontakt pre jednotlivcov:

Gréckokatolícky farský úrad
Ruský Hrabovec 119, 072 64 Podhoroď  

kontakt: kňaz 0910 852 064

starosta: 056/658 40 71,  0918 476 274 

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/756 26 68
e-mail: info@drevenechramy.sk