Drevené chrámy

05. Krajné Čierno

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, 1730, NKP

Krajné Čierno je filiálku starobylej farnosti Ladomirová. Drevený chrám bol v obci postavený v roku 1730. Zasvätený je sv. Bazilovi Veľkému – jednému z najvýznamnejších východných svätcov. V čase druhej svetovej vojny, v bojoch o Dukliansky priesmyk, bola obec, ale aj chrám značne poškodený. Opravovaný bol v rozpätí rokov 1947-1948.
Chrám je osadený na kamennom základe. Je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Hlavná veža vyrastá z predsiene. Na vrchu každej z troch veží je osadený trojramenný kríž. Vo veži je zavesený jeden zvon z roku 1876.
Ikonostas (NKP) v chráme má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Pochádza z čias výstavby chrámu, z 18. stor., niektoré ikony zo 17. stor. V prvom rade je netypicky päť ikon: Nanebovstúpenie Pána, sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ, sv. Bazil Veľký. Taktiež netypicky je tu namiesto troch len dvoje dverí v hlavnom rade, diakonské a cárske. Osadené sú iba dvojkrídlové cárske dvere, vybavené šiestimi medailónmi (štyria evanjelisti a hore dva medailóny Zvestovania). Druhý rad je rad sviatkov v strede s ikonou Poslednej večere. Tretí apoštolský rad obsahuje šesť ikon s dvojicami postáv. Uprostred je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich osobitných medailónov s dvojicami postáv. Ikonostas je uprostred hore ukončený klasickým spôsobom, Ukrižovaním Krista s Máriou a sv. apoštolom Jánom.
Vzácna je aj ikona Snímania z kríža  na prestole vo svätyni zo 17. stor. Posledné reštaurovanie ikonostasu sa uskutočnilo v rokoch 2000 - 2005.
Drevený chrám v Krajnom Čiernom patril medzi sto najohrozenejších pamiatok sveta, aj vďaka tomu sa podarilo získať dostatok finančných prostriedkov na opravu chrámu v rokoch 2000 - 2004.

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Ladomirová 134, 090 03
tel.: kňaz 054/7525300 
mobil sprievodca: 0904 332 350

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:                                                                                                                                                    nedeľa: o 8.00 hod., nasledujúci týždeň 9.30 hod., alebo 11.00 hod.